العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

MSÜ KHO Dekanlığının Görevleri

KHO Dekanlığı Görevleri

  • ★ Kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, akademik eğitim faaliyetlerinde çağın gereklerine uygun bir müfredat programı ve öğretim ile ilgili planları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
  • ★ Öğretim elemanı ihtiyacını tespit etmek, ihtiyaç hâlinde okul içinden veya okul dışından MSÜ Kara Harp Okulu statüsüne uygun öğretim elemanı temin etmek.
  • ★ Ders kitapları ve diğer yardımcı ders dokümanlarının tedarikini planlamak veya hazırlamak.
  • ★ Sınav ve değerlendirme faaliyetlerini planlamak ve icra etmek. Eğitim ve öğretimin, devamlı geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve konuyla ilgili teklifleri hazırlamak.
  • ★ Mevcut öğretim elemanlarının metot, anlayış ve uygulama beraberliğini ve yeni katılanların intibaklarını sağlamak maksadıyla kurs, seminer ve benzeri çalışmalar yapmak.
  • ★ Bir askerde bulunması gereken temel nitelikler esas alınarak, bireysel sorumluluk ve alışkanlıkların edinilmesini sağlamak.
  • ★ Belirtilen amaç, nitelik ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak; temel bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, verilen eğitim ile muharebe sahasının zorluklarına karşı hazırlıklı, müşterek harekâtlarda muhakeme gücü yüksek, liderlik özellikleri gelişmiş, hızlı karar verebilen subay yetiştirmeyi esas almaktır.

Akademik Eğitimin Ana İlkeleri

  • ★ Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliğine; demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır. Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir. Öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. Eğitim-öğretim plan ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Bu kapsamda liderlik özellikleri gelişmiş, askeri sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış, yeterli fizikî yeteneğe sahip; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan; ülke ve millet sevgisiyle dolu, askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. MSÜ Rektörlüğünce sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.
  • ★ MSÜ Rektörlüğüne bağlı Harp Okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Millî Savunma Bakanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, MSÜ Rektörlüğünce planlanır ve gerçekleştirilir.

Sayfa Başına Dön