العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Dekanlık Ana Görev ve İlkeleri

KHO Dekanlığı Görevleri

  • Akademik öğretim ile ilgili plânları, programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
  • Öğretim elemanı ihtiyacını tespit etmek, ihtiyaç halinde okul içinden veya okul dışından Harp Okulu statüsüne uygun öğretim elemanı temin etmek.
  • Ders kitapları ve diğer yardımcı ders dokümanlarının tedarikini plânlamak veya bunları hazırlamak.
  • Sınav ve değerlendirme faaliyetlerini plânlamak ve icra etmek. Eğitim öğretimin, devamlı geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve konuyla ilgili teklifleri hazırlamak.
  • Mevcut öğretim elemanlarının metot, anlayış ve uygulama beraberliğini ve yeni katılanların intibaklarını sağlamak maksadıyla, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar yapmak. Eğitim-öğretim ve öğretim elemanlarının geliştirilmesi, okul dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinin artırılması amacıyla bilimsel toplântılar düzenlemek.
  • Yukarıda belirtilen amaç, nitelik ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak; temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli ve/veya birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmek,
  • İlgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi halinde; bünyesinde teşkil edilecek enstitü veya enstitülerde muvazzaf subaylar ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki sivil kişilere, ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim vermektir.

Akademik Eğitim'in Ana İlkeleri

  • Öğrencilere Atatürk İlke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır. Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.Eğitim-öğretim plân ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet Komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.
  • Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

Sayfa Başına Dön