العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ KARŞILAŞTIRMALI PROGRAM YETERLİLİKLERİ
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) LİSANS DÜZEYİ YETERLİLİKLERİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ PROGRAM YETERLİLİKLERİ TYYÇ SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ TEMEL ALANI YETERLİLİKLERİ
Bilgi Kavramsal - Bilişsel 1. Alanında güncel bilgiler içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramlasal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1, 2 Sosyoloji ve sosyolojinin alt dalları alanındaki temel kavramları tanımlayabilmeli ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmelidir 1, 2, 15 1.Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2.Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3.İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4.Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5.Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6.İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
1, 2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmeli, bunlar arasındaki ilişkileri tanımlayabilmelidir. 2, 3
1 Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır. 3, 4
1, 2, 3 Sosyolojinin kullandığı araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahip olmalıdır. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Beceriler Kavramsal - Bilişsel 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1, 2, 3, 4, 12 Sosyolojinin tüm inceleme alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları tanımlayabilmeli ve bu alanlardaki olguları bilimsel yöntemlerle inceleyerek elde edilen verileri yorumlayabilmeli ve kanıtlara dayalı çözümler getirebilmelidir. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
8. Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
9. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
10. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
11. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
2, 3 Diğer sosyal bilimler ve sosyoloji arasında ilişki kurarak, disiplinler arası yorum ve analiz yapma becerisine sahip olmalıdır. 10, 11
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 4. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1, 2, 3, 4, 5, 6 7.Sosyoloji alanındaki yöntemsel bilgi birikimini ile sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmelidir. 5, 6, 12, 13, 14, 15 12. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
13. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
14. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
15. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
16. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Öğrenme Yetkinliği 7.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla öğrenebilme,
8. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
9.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
5, 7, 8, 9 Yaşam boyu eğitim bilinci ile sosyoloji alanında edindiği bütün bilgi ve becerileri eleştirel bir gözle değerlendirerek eksiklikleri, hataları tespit edebilir. 17, 18, 19, 20, 21, 23 17.Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
18.Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
19.Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
20.Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
21.Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
22.Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
23.Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
8, 9, 10, 11 Sosyoloji bilimindeki gelişmeler çerçevesinde bireysel öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek yeni bilgilere erişmek maksadıyla kaynak araştırması yapabilmeli, bilgi kaynaklarını kullanabilmeli ve elde ettiği bilgileri paylaşabilmelidir. 16, 18, 22, 23, 26, 33
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 10.Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
11.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
12.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
13.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
14.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
10, 11, 12, 15 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyolojik sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü sunarak aktarabilmelidir. 12, 13, 16, 24, 27, 28 24.Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
25.Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
26.İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
27.Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
28.Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
29.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
30.Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8, 9, 13 Bir yabancı dili sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilmelidir. 18, 23, 24, 25, 28
8, 9, 14 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmelidir. 18, 23, 25, 30
Alana Özgü Yetkinlik 15. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
16. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
11, 12, 15 Sosyoloji ile ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmalıdır. 31, 32 31. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
32. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
34. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
9, 12, 16 Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, sosyal sorumluluk bilinci ile meslekî ve gündelik yaşamında kullanabilmelidir. 16, 22, 23, 32, 33, 34

Sayfa Başına Dön