العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

ASKERÎ TARİH YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Savunma Bilimleri Enstitüsündeki Askerî Tarih programı, askerî tarih üzerine araştırma odaklı ve disiplinler arası lisansüstü eğitim sunmaktadır. Programın temel amacı, öğrencilere tarih biliminin metodolojisi çerçevesinde; tarihi arşiv metinlerini inceleyebilme, Askerî Tarihin kapsamını kavrayabilme; dünyada ve Türkiye'deki Askerî Tarih çalışmaları ve Askerî Tarih kaynaklarını bilme ve bu alanda yeni ve özgün bilimsel araştırma yapabilme becerisini kazandırmayı ilke edinmiştir.

Askerî Tarih lisansüstü programı; öğrencilerin ilk çağlardan günümüze savaş olgusunu kavramsal olarak öğrenme ve tarihî perspektifte konu üzerine çalışma yapabilmeleri; çeşitli toplum, millet ve devletlerin savaşlarda kullandıkları silah, araç ve gereçlerin tarihsel gelişimi, değişimi ve gelişimi etkileyen temel nedenler, değişimin dönüm noktası olan savaşlar hakkında inceleme yapabilmeleri; Orta Asya Türk Devletlerinden başlayarak Türk Ordu teşkilatının yanı sıra tarihte meydana gelen önemli savaşlar/seferler hakkında bilgi sahibi olmaları; tarihte cereyan eden muharebelerin stratejik, operatif ve taktik seviyede bilimsel yöntemlere uygun olarak inceleyebilmelerini hedeflemektedir.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; tarih, edebiyat, antropoloji, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve askerî strateji gibi ana disiplinleri bir araya getirerek tasarlanmış; özellikle, Türk Askerî Tarihi ve Harp Tarihi alanlarında gelişmeleri takip edecek, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişecek, bilgiyi değerlendirecek ve bunları yorumlayabilecek personel yetiştirmektir.

ASKERÎ TARİH LİSANSÜSTÜ PROGRAMININ YAPISI

KHO SAVBEN Askerî Tarih Yüksek Lisans Programı aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir:

Tezli Yüksek Lisans Programı 90-120 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Seminer (SB 5003)
Tez Çalışması
Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Araştırma Yöntemleri (SB 5002)
Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (SB 5522)
Cumhuriyet Döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri (SB 5523)

ASKERÎ TARİH YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Y. Kredi AKTS
SB 5521 Askerî Tarih Araştırmalarına Giriş 3 0 3 6
SB 5540 Osmanlı Paleoğrafyası 3 0 3 6
SB 5541 Osmanlı Arşiv Metinleri 3 0 3 6
SB 5542 Askerî Kültür Tarihi 3 0 3 6
SB 5543 Siyasî Tarih 3 0 3 6
SB 5544 Türk Denizcilik Tarihi 3 0 3 6
SB 5545 Askerî Kolluk Teşkilâtı Tarihi 3 0 3 6
SB 5546 Askerî Eğitim ve Öğretim Tarihi 3 0 3 6
SB 5547 Asker ve Toplum 3 0 3 6
SB 5548 Dünya Harp Tarihi 3 0 3 6
SB 5549 Harp Edebiyatı Tarihi 3 0 3 6
SB 5550 Geçmişten Günümüze Türk Savaş Stratejileri 3 0 3 6
SB 5551 Yabancılar İçin Türkçe 3 0 3 6
SB 5552 Yenileşme Hareketleri ve Ordu 3 0 3 6
SB 5553 Asker Biyografileri 3 0 3 6
SB 5520 Tarih Metodolojisi 3 0 3 6
SB 5554 Başlangıcından 11’inci Yüzyıla Kadar Türk Devlet Teşkilatı 3 0 3 6
SB 5555 Kuruluşu ile 11’inci Yüzyıl Arası Türk Ordusu 3 0 3 6
SB 5556 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Harbi 3 0 3 6
SB 5557 Kırım Harbi 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön