GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Güvenlik, toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi için bireysel ve kurumsal olarak sahip olunan ve/veya olunması için yapılan çalışmaların tümüdür. Güvenlik hizmetleri; kişilerin, grupların ve toplumun en temel ihtiyaçlarından oluşan güvenliğin sağlanması konusunda ulusal düzeyde veya uluslararası düzeyde yapılan çalışmalardan oluşur. Ulusal ve uluslararası güvenlik, terörizm, güvenlik yönetimi ve suç araştırmalarına ilişkin yapılan bu çalışmalar, birçok bilim dalı ile ilişkili ve etkileşimlidir. Günümüzde, hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için disiplinler arası eğitim programlarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu kapsamda Güvenlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı bünyesine, Güvenlik Yönetimi, Suç Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm konularında lisansüstü eğitim programları teşkil edilmiştir.

Tezli yüksek lisans programlarının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Güvenlik Yönetimi, Suç Araştırmaları ve Uluslararası Güvenlik ve Terörizm tezli yüksek lisans programları ile müdavimlerin güvenlik bilimleri konularında kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm doktora programı ile müdavimlerin, alana ilişkin derinlemesine bir bakış açısıyla kavramsal ve analitik sentezler oluşturmalarını sağlamak, alanın dinamik ve değişken yapısının incelenmesi için uzmanlık yeteneği kazandırmaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI PROGRAM YAPISI

Alparslan SAVBEN Güvenlik Araştırmaları lisansüstü programları aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
Tezli Yüksek Lisans Programı En az 120 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Seminer
Tez Çalışması
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri (2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında açılan program) Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Seminer
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Güvenlik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seminer
Suç Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seminer
Ceza Muhakemesi Hukuku
Doktora Programı 180-240 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Akademik personel)
Yeterlilik Sınavı
Tez Çalışması
Doktora Programı Zorunlu Dersleri İleri Araştırma Yöntemleri
Güvenlik Odaklı Uluslararası İlişkiler Teorileri
Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Akademik Personel için)

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM YÜKSEK LİSANS ve
DOKTORA PROGRAMLARI

Öğrencilere terörizm ve terörizmle mücadele yöntemleri, günümüz dünyasında değişen güvenlik kavramı anlayışı ve beliren yeni güvenlik ihtiyaçları, organize ve örgütlü olarak işlenen suçun önlenmesine ilişkin diğer ülkelerde uygulanan stratejiler ve bunların ülkemizde uygulanabilirliğinin boyutları ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek bunlarla etkin ve bilimsel olarak mücadele edebilme yeteneği ile "Uluslararası Güvenlik ve Terörizm" alanında bilimsel araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yapabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda öğrencilerin görev yapacakları organizasyonlarda daha etkin ve verimli karar alabilmelerine yardım edebilecek metodolojilerin; stratejik düzeylerdeki kolluk faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli olan bilimsel altyapıyı oluşturacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm programı, hızlı küreselleşme ve buna bağlı olarak organize ve örgütlü olarak uluslararası bir nitelik kazanan ve devlet güvenliğini tehdit eder duruma gelen suç ve suç örgütleri ile mücadele edebilmek, gelişen uluslararası tehditleri öngörecek buna karşı etkili tedbirler ortaya koyabilecek vizyona sahip personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM YÜKSEK LİSANS ve
DOKTORA ÖĞRETİM PROGRAMI

Zorunlu Dersler

Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
ALP 5701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 6
ALP 5702 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 6
ALP 5703 Uluslararası Hukuk 3 0 3 6
ALP 5704 Seminer        

Seçmeli Dersler

Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
ALP 5721 Avrupa Güvenlik Politikaları 3 0 3 6
ALP 5711 Bölgesel Politikalar 3 0 3 6
ALP 5713 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar 3 0 3 6
ALP 5722 Düşük Yoğunluklu Çatışma 3 0 3 6
SB 5746 Günümüz Dünyasında Savaş Yaklaşımları 3 0 3 6
SB 5742 Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 6
SB 5768 Harekât Hukuku 3 0 3 6
ALP 5718 İmparatorluktan Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri 3 0 3 6
SB 5741 İstihbarat 3 0 3 6
SB 5737 Jeopolitik 3 0 3 6
SB 5738 Kamu Diplomasisi 3 0 3 6
SB 5775 Karşılaştırmalı İstihbarat Politikaları 3 0 3 6
ALP 5719 Kitle İletişim Araçları ve Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
ALP 5714 Küreselleşme ve Güvenlik 3 0 3 6
SB 5771 Millî Güvenlik Hukuku 3 0 3 6
ALP 5715 Orta Asya'da Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
SB 5702 Politik Psikoloji 3 0 3 6
SB 5715 Risk ve Kriz Yönetimi 3 0 3 6
SB 5778 Rusya ve Avrasya'da Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
SB 5767 Silahlı Çatışma Hukuku 3 0 3 6
SB 5760 Soğuk Savaş Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri 3 0 3 6
SB 5779 Stratejik Düşünce Tarihi 3 0 3 6
SB 5736 Terör ve Mücadele Yöntemleri 3 0 3 6
SB 5740 Terörist Organizasyonlar ve Suç Örgütleri 3 0 3 6
SB 5764 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 3 6
ALP 5717 Ulusal Güvenlik ve Teknoloji 3 0 3 6
SB 5731 Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
ALP 5716 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 3 0 3 6
SB 5745 Uluslararası Krizler ve TSK 3 0 3 6
SB 5770 Uluslararası Politikada Orta Doğu 3 0 3 6
SB 5781 Uluslararası Politikada Orta Doğu ve Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
ALP 5712 Uluslararası Terörizm 3 0 3 6
SB 5782 Uluslararası Terörizm ve Şiddet 3 0 3 6
SB 5787 Uluslararası Politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Jeopolitiği 3 0 3 6
SB 5789 Küresel Güçler ve Güvenlik 3 0 3 6
SB 5790 Uzak Doğuda Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
ALP 5723 Orta Doğuda Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
ALP 5720 Uluslararası Örgütler 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön