GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Güvenlik, toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi için bireysel ve kurumsal olarak sahip olunan ve/veya olunması için yapılan çalışmaların tümüdür. Güvenlik hizmetleri; kişilerin, grupların ve toplumun en temel ihtiyaçlarından oluşan güvenliğin sağlanması konusunda ulusal düzeyde veya uluslararası düzeyde yapılan çalışmalardan oluşur. Ulusal ve uluslararası güvenlik, terörizm, güvenlik yönetimi ve suç araştırmalarına ilişkin yapılan bu çalışmalar, birçok bilim dalı ile ilişkili ve etkileşimlidir. Günümüzde, hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için disiplinler arası eğitim programlarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu kapsamda Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı bünyesine, Güvenlik Yönetimi, Suç Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm konularında lisansüstü eğitim programları teşkil edilmiştir.

Tezli yüksek lisans programlarının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Güvenlik Yönetimi, Suç Araştırmaları ve Uluslararası Güvenlik ve Terörizm tezli yüksek lisans programları ile müdavimlerin güvenlik bilimleri konularında kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm doktora programı ile müdavimlerin, alana ilişkin derinlemesine bir bakış açısıyla kavramsal ve analitik sentezler oluşturmalarını sağlamak, alanın dinamik ve değişken yapısının incelenmesi için uzmanlık yeteneği kazandırmaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI PROGRAM YAPISI

KHO SAVBEN Güvenlik Bilimleri lisansüstü programları aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
Tezli Yüksek Lisans Programı En az 120 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Seminer
Tez Çalışması
Güvenlik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seminer
Suç Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seminer
Ceza Muhakemesi Hukuku
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Tezli Yüksek Lisans
Programı Zorunlu Dersleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seminer
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Doktora Programı 180-240 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Akademik personel)
Yeterlilik Sınavı
Tez Çalışması
Doktora Programı Zorunlu Dersleri İleri Araştırma Yöntemleri
Güvenlik Odaklı Uluslararası İlişkiler Teorileri
Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Akademik Personel için)

GÜVENLİK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SUÇ ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

Sayfa Başına Dön