HAREKAT (YÖNEYLEM) ARAŞTIRMASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Yöneylem araştırması, karar verici konumundaki kişilerin karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir problem çözme yaklaşımıdır. Yöneylem araştırması sınırlı miktardaki kaynakların çeşitli faaliyetlere en iyi (optimal) şekilde paylaştırılmasına yönelik problemlerin çözümünde kullanılır. Bu kapsamda yöneylem araştırması, başta askeri faaliyetler olmak üzere endüstri, ulaştırma, eğitim, ekonomi, bankacılık, tarım ve sağlık gibi pek çok alanda uygulama imkanı bulan bir yaklaşımdır.

Bu program kapsamında verilen dersler, uygulamalar ve tez çalışmaları; öğrencilere, bulundukları organizasyonlarda daha iyi karar alabilmelerine yardımcı olacak gerekli metodolojileri; stratejik, operasyonel ve taktik düzeylerdeki askerî faaliyetlerin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli olan bilimsel altyapıyı oluşturacak araçları ve teknik bilgileri öğretmeyi amaçlar. Ana ilgi alanları analiz, tasarım, modelleme, planlama, üretim ve servis sistemlerinin yönetim ve kontrolünden oluşmaktadır.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Yöneylem Araştırması tezli yüksek lisans programı ile müdavimlerin yöneylem araştırması konularında kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Yöneylem Araştırması doktora programı ile müdavimlerin, kavramsal ve analitik sentezler oluşturmalarını sağlamak, sektörün dinamik ve değişken yapısının incelenmesi için uzmanlık yeteneği kazandırmaktır.

PROGRAM YAPISI

KHO SAVBEN Yöneylem Araştırması Lisansüstü programları aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Tezli Yüksek Lisans Programı 90-120 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Seminer
Tez Çalışması
Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Araştırma Yöntemleri (SB 5002)
Doğrusal Programlama (SB 5200)
Simülasyon (SB 5251)
Seminer (Kredisiz)(SB 5003)

Doktora Programı 180-240 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi (Akademik personel)
Yeterlilik Sınavı
Tez Çalışması
Doktora Programı Zorunlu Dersleri
Doğrusal Olmayan Programlama (SB 6219)
Stokastik Süreçler (SB 6261)
Doğrusal Programlama (SB 5200)

Yüksek Lisans ve Doktora Seçmeli Dersler

Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Y. Kredi AKTS
SB 5210 Ağ Optimizasyonu 3 0 3 6
SB 5222 Bulanık Küme Teorisi 3 0 3 6
SB 5250 C++ ile programlama 3 0 3 6
SB 5263 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 6
SB 5223 Çok Değişkenli İstatistik 3 0 3 6
SB 5459 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 3 6
SB 5202 Ekonometri 3 0 3 6
SB 5256 Karar Teorisi 3 0 3 6
SB 5218 Kesikli Optimizasyon 3 0 3 6
SB 5201 Matematiksel İstatistik 3 0 3 6
SB 5269 Matematiksel Modelleme 3 0 3 6
SB 5254 Muharebe Modelleme 3 0 3 6
SB 5264 Proje Yönetimi 3 0 3 6
SB 5270 Regresyon analizi 3 0 3 6
SB 5224 Serimlerde Tesis Yer Seçim Problemleri 3 0 3 6
SB 5344 Sezgisel Yöntemler 3 0 3 6
SB 5252 Sıralama ve Çizelgeleme 3 0 3 6
SB 5271 Sistem Güvenirlik Analizi 3 0 3 6
SB 5225 Tahmin Yöntemleri 3 0 3 6
SB 5265 Veri Madenciliği 3 0 3 6
SB 5258 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 6
SB 5262 Yöneylem Araştırması İçin Matematik Prensipleri 3 0 3 6
SB 5220 Harekât Araştırmasında Özel Konular 3 0 3 6
SB 5219 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön