SAVUNMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Savunma Yönetimi Programının Amacı ve Kapsamı

Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü’ndeki Savunma Yönetimi programı, savunma yönelimli, araştırma odaklı ve disiplinler arası lisansüstü eğitim sunmaktadır. Programın temel amacı, öğrencilere işlerinde karşılaşacakları problemleri çözme ve verecekleri kararlarda analitik beceri ve kritik düşünme yeteneği sağlamak ve onların yönetim kabiliyetlerini geliştirmektir. Öğrenciler, çağdaş yönetim ve organizasyon ilkeleri ile ilgili kavramlara, prensiplere, yöntemlere ve tekniklere yönelik anlayış geliştirmektedirler. Bu disiplinler arası program, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, yönetim teorileri, iktisat, bilim felsefesi ve araştırma yöntemleri ile şekillenmiştir. Bunun neticesinde, öğrenciler örgütlerinde karşılaştıkları yönetim süreçlerinde analitik düşünme, problem çözme ve yönetim süreçlerini doğru anlama ve yorumlama yeteneklerinin yanı sıra veri toplama, yazılı araştırmaları değerlendirme ve analiz yapma becerileri de kazanmaktadır.

Savunma Yönetimi lisansüstü programı; değişim, insan odaklı yönetim ve stratejik bakış açısının hâkim olduğu günümüzün çalışma ortamında öğrencilere, çağdaş yönetim ve organizasyon ilke ve yaklaşımlarını anlama ve yorumlama konusunda temel bilgi kazandırmanın yanı sıra, strateji ve yaklaşımların nasıl kullanılacağına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Savunma Yönetimi tezli yüksek lisans programı ile müdavimlerin savunma yönetimi ve yönetim konularında kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin savunma yönetimi konularında bilimsel araştırma sürecini izleyerek, alanındaki problemlere ilişkin veri toplama, analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi ve sektörün dinamik ve değişken yapısının incelenmesi için uzmanlık yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.

Liderlik Programının Amacı ve Kapsamı

Değişim, insan odaklı yönetim ve stratejik bakış açısının hâkim olduğu günümüzün çalışma ortamında lider ve yöneticilerden beklenen yetkinlikleri değiştirmiştir. Diğer yandan yönetim ve örgüt konularına olan post modern bakış açısı alandaki klasik yaklaşımların sorgulanmasına neden olmuştur. Günümüzde etkin liderliğin yolu, örgütsel ve yönetsel olayları doğru anlama, insan davranışlarının altındaki nedenleri kavrayabilme, stratejik düşünme yeteneğine sahip olma, insan sermayesini etkin şekilde yönetme, karmaşık ve belirsiz durumlar karşısında doğru karar verme, gerekli durum ve koşullarda farklı liderlik davranışları sergileme ve birlikte çalıştığı kişileri etkileyebilecek yeteneklere sahip olma gibi birtakım yetkinlikten geçmektedir. Bu kapsamda, liderliğe ilişkin eğitim ihtiyacı günümüzde en fazla gereksinim duyulan konulardan biri haline gelmiştir.

Liderlik yüksek lisans programının amacı; değişim, insan odaklı yönetim ve stratejik bakış açısının hâkim olduğu günümüzün çalışma ortamında öğrencilere, çağdaş yönetim ve organizasyon ilke ve yaklaşımlarını anlama ve yorumlama konusunda temel bilgi kazandırmanın yanı sıra, liderlikle ilgili güncel teori, strateji ve yaklaşımların nasıl kullanılacağına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Liderlik tezli yüksek lisans programı ile müdavimlerin liderlik ve yönetim konularında kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

SAVUNMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ YAPISI

Alparslan SAVBEN Savunma Yönetimi Yüksek Lisans Programı aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir:

Tezli Yüksek Lisans Programı 90- 120 AKTS
27 kredilik en az dokuz ders
Seminer
Tez Çalışması
Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Davranış
Savunma Planlaması
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Stratejik Yönetim
Seminer
Doktora Programı 180-240 AKTS
27 kredilik en az dokuz ders
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi (Akademik Personel)
Yeterlilik Sınavı
Tez Çalışması
Doktora Programı Zorunlu Dersleri İleri Örgüt Kuramları
İleri Örgütsel Davranış Araştırmaları
İleri Stratejik Yönetim
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Savunma Yönetimi

LİDERLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ YAPISI

Tezli Yüksek Lisans Programı En az 120 AKTS
27 kredilik en az dokuz ders
Seminer
Tez Çalışması
Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri İnsan Kaynakları Yönetimi
Liderlik Kuramları
Örgütsel Davranış
Seminer
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Stratejik Yönetim

SAVUNMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Y. Kredi AKTS
ALP 5114 Bilim Felsefesi 3 0 3 6
SB 5122 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 6
SB 5184 Çatışma Yönetimi 3 0 3 6
ALP 5116 Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme 3 0 3 6
SB 5180 Dinamik Sistem Analizi 3 0 3 6
ALP 5119 Finansal Yönetim 3 0 3 6
SB 6124 İleri Araştırma Tasarım ve Uygulama Yöntemleri 3 0 3 6
SB 5119 İleri İş Analizi ve Performans Ölçme 3 0 3 6
SB 5125 İnsan Kaynakları Eğitimi ve Değerlendirmesi 3 0 3 6
SB 5123 İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçme ve Test Etme 3 0 3 6
SB 5132 İşgücü Piyasaları 3 0 3 6
SB 5183 Kamu Yönetimi 3 0 3 6
ALP 5111 Organizasyon Kuramı 3 0 3 6
ALP 5115 Savunma Tedarik Stratejileri 3 0 3 6
SB 5185 Stratejik Sistem Analizi 3 0 3 6
SB 5178 Stres Yönetimi 3 0 3 6
SB 5307 Uluslararası İktisat 3 0 3 6
SB 5133 Uluslararası İlişkiler ve Savunma 3 0 3 6
SB 5114 Uluslararası Yönetim 3 0 3 6
ALP 5112 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 6
SB 5103 Yönetimde Sayısal Teknikler 3 0 3 6
ALP 5113 Sosyal Sorumluluk ve Etik 3 0 3 6
ALP 5117 Liderlik Kuramları 3 0 3 6

LİDERLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Y. Kredi AKTS
SB 5812 Askeri Sosyoloji 3 0 3 6
ALP 5118 Çağdaş Yönetim Uygulamaları 3 0 3 6
SB 5811 Çalışma ve İş Hukuku 3 0 3 6
SB 5128 Grup Süreçleri 3 0 3 6
SB 5174 Kültürel Farklılıkların Yönetimi 3 0 3 6
SB 5817 Lider Geliştirme 3 0 3 6
SB 5173 Liderlik ve Sosyoloji Kuramları 3 0 3 6
SB 5175 Müzakere Teknikleri 3 0 3 6
SB 5816 Örgüt Psikolojisi 3 0 3 6
SB 5179 Savaş Dışı Harekât ve Liderlik 3 0 3 6
SB 5815 Stratejik Liderlik 3 0 3 6
SB 5814 Tarihsel Süreçte Liderler 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön