العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Günümüzde Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) ve Lojistik Yönetimi (LY) küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak önemini artırmaktadır. Gelişmeler lojistik ve tedarik zinciri yönetimi anlamında koordinasyon ve uyum boyutunun ötesinde değer zinciri yaklaşımını doğurmuştur. Oluşturulan bu değer, firmalar için rekabet üstünlüğü yaratırken, tüm organizasyonlar da yönetim etkinliğini artırmaktadır. Rekabet ortamında faaliyetlerin yürütülmesi için gereksinim duyulan malzeme ve hizmetlerin doğru yerde, doğru miktarda ve doğru zamanda bulundurulması organizasyonlara üstünlük kazandırmakta ve amaca yönelik etkinliği artırmaktadır. Bu kapsamda TZY ve LY’ne ait eğitim ihtiyacı günümüzde en fazla gereksinim duyulan konulardan biri haline gelmiştir.

Ted. ve Loj. Ynt. Lisansüstü programı; tezli yüksek lisans ve doktora programı olmak üzere iki aşamalı ve bütünleşik bir program olarak değerlendirilmektedir. Programın kapsamı; tedarik ve lojistik konseptlerinin geliştirilmesi, stratejiler ve planlama konularında kavramsal yaklaşımlara ilaveten uygulamalara yönelik kantitatif yöntemleri içermektedir. Programın hedefi, lojistiğin bir yan konu olarak değil başlı başına disiplinler arası bir uzmanlık alanı kapsamında değerlendirilerek eğitiminin verilmesidir. Böylelikle özellikle hiyerarşik organizasyonlarda planlayıcı ve uygulayıcı düzeyde görev yapacak personele akademik bilgi alt yapısı kazandırılacak ve sorunlara bilimsel yaklaşımlar üretilmesi sağlanacaktır.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Ted. ve Loj. Ynt. tezli yüksek lisans programı ile müdavimlerin TZY ve LY konularında kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ted. ve Loj. Ynt. doktora programı ile müdavimlerin, TZY ve LY konularında derinlemesine bir bakış açısıyla kavramsal ve analitik sentezler oluşturmalarını sağlamak, sektörün dinamik ve değişken yapısının incelenmesi için uzmanlık yeteneği kazandırmaktır.

PROGRAM YAPISI

KHO SAVBEN Ted. ve Loj.Ynt. Lisansüstü programları aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Tezli Yüksek Lisans Programı 90-120 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Seminer
Tez Çalışması
Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Araştırma Yöntemleri
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Seminer
Doktora Programı 180-240 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi (Akademik personel)
Yeterlilik Sınavı
Tez Çalışması
Doktora Programı Zorunlu Dersleri Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Y. Kredi AKTS
SB 5444 Afet Lojistiği 3 0 3 6
SB 5429 Depo ve Dağıtım Sistemleri Yönetimi 3 0 3 6
SB 5442 E-Ticaret 3 0 3 6
SB 5441 Gelişmiş Lojistik ve Tedarik Zinciri Stratejileri 3 0 3 6
SB 5448 İleri Tesis Planlaması 3 0 3 6
SB 5427 Küresel Lojistik 3 0 3 6
SB 5423 Lojistik Bilgi Sistemleri Yönetimi 3 0 3 6
SB 5425 Lojistik Hukuku 3 0 3 6
SB 5449 Lojistik Maliyetleri Analizi 3 0 3 6
SB 5447 Lojistik Mühendisliği 3 0 3 6
SB 5462 Lojistik Organizasyonların Tasarımı 3 0 3 6
SB 5421 Lojistik Planlama ve Politikası 3 0 3 6
SB 6439 Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Modellenmesi 3 0 3 6
SB 5460 Lojistik ve Dağıtım Kanalı Yönetimi 3 0 3 6
SB 5445 Operasyon Yönetimi 3 0 3 6
SB 5438 Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 6
SB 5405 Ömür Devri Maliyeti ve Ekonomik Analiz 3 0 3 6
SB 5451 Satın alma ve Tedarik Stratejileri 3 0 3 6
SB 5227 Stok Teorisi 3 0 3 6
SB 5446 Tedarik Zinciri Tasarımı 3 0 3 6
SB 5458 Tedarik Zinciri ve Loj. Ynt. için Karar Verme Araçları 3 0 3 6
SB 6440 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Özel Konular 3 0 3 6
SB 5463 Tehlikeli Madde Lojistiği 3 0 3 6
SB 5420 Ulaştırma Yönetimi 3 0 3 6
SB 5426 Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik 3 0 3 6
SB 5443 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 3 6
SB 5323 Üretim Sistemleri Yönetimi 3 0 3 6
SB 5457 Verimlilik ve Kalite Yönetimi 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön