KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 27 - Sayı 1 - 2017 (Volume 27 - Issue 1 - 2017)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI 5E ÖĞRETİM MODELİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Measurement and Evaluation with the 5E Instructional Model Based on Constructivist Theory

Özgür ANIL, Hüseyin KÜÇÜKÖZER

1-24

FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN FİNANSAL KISITLARA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

Effect of Financial Development on Financial Constraints: A Resarch on BIST

Erkan SOLAN, Doç. Dr. Sedat YENİCE

25-52

A STUDY ON STUDENTS’ AND TEACHERS’ NEEDS AND EXPECTATIONS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES PROGRAMS

Özel Amaçlı İngilizce Programları İçin Öğretmen ve Öğrencilerin Beklenti ve Gereksinimleri Üzerine Bir Çalışma

Gonca ALTMIŞDÖRT

53-78

BÜYÜK VERİNİN (BİG DATA) MUHASEBE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE MUHASEBEYE SAĞLADIĞI KATKILARIN İNCELENMESİ

The Effect of Big Data on Accounting and İnvestigation of Contributions of Big Data to Accounting

Dr. Bülent YILMAZ, Öğr. Gör. Samet BÜLBÜL, Dr.Murat ATİK

79-112

KİŞİLİKLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ

Relations Between Personality and Organizational Commitment And Mediator Effect of Job Satisfaction in This Relation

Nizamettin DOĞAR, Ali GÜRSOY

113-146

Kara Harp Okulu Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber

Author Guidelines

147-156

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Sayılar / Archive