KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 30 - Sayı 1 - 2020 (Volume 30 - Issue 1 - 2020)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

BİSMARCK DÖNEMİNDEN 2. DÜNYA SAVAŞI'NA ALMAN JEOPOLİTİK DÜŞÜNCESİ: HAUSHOFER VE HİTLER KARŞILAŞTIRMASI (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50, F52, F59)

German Geopolitics from Bismarck's Era to World War 2: Comparison of Haushofer and Hitler (Article Type: Research Article, JEL Codes:F50, F52, F59)

Tuğçe ARTAR, Emre BAYSOY

1-23

HİZMET ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSI LİDERLİK ALGILAMALARINDAN ETKİLENİR Mİ? HİZMETKÂR LİDERLİK ÖRNEĞİ (Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: M19)

Are Service Employees' Job Satisfaction and Performance Affected by Perception of Leadership? Servant Leadership Sample. Article Type: Resource Article, JEL Code: M19

Memduh BEGENİRBAŞ, Rukiye CAN YALÇIN

25-49

AN ASSESMENT OF THE EASTERN MEDITERRANEAN TURKEY-LIBYA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION AGREEMENT (Article Type: Research Article, JEL Codes: F5, F51, F53)

Doğu Akdeniz Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmasına İlişkin bir Değerlendirme (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F5, F51, F53)

Zekiye Nazlı KANSU

51-84

SAVAŞ KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ: 1. ve 2. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİNDE HİBRİT SAVAŞLARIN İNCELENMESİ (Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50,F51,F52)

Transformation of the War Concept: Investigation of Hybrid Wars in the Example of the First and Second Gulf War (Article Type: Research article, JEL Codes: F50,F51,F52)

Serkan YENAL

85-110

ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: M1)

The Role of Emotional Intelligence in Conflict Management: A Research on Academicians (Article Type:Resarch Article, JEL Code:M)

Almula Umay KARAMANLIOĞLU, Gülten ŞENKUL, Ünsal SIĞRI

111-139

YAYIN POLİTİKASI

Publication Principles

141-144

ARAŞTIRMA ETİK KURALLARI

Research Ethical Rules

145-152

YAZARLAR İÇIN REHBER

Author Guidelines

153-162

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Sayılar / Archive