العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 
Kara Harp Okuluna Girme Hakkını Elde Eden Öğrenciler İçin Düzenlenecek Yüklenme Senedi Örneği

Kara Harp Okuluna Girme Hakkını Elde Eden Öğrenciler İçin Düzenlenecek Yüklenme Senedi

Silâhlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde Subay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.

Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, giriş ve başvuru koşullarını taşımadığım/kaybetmem durumunda, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silâhlı Kuvvetler adına askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderleri, atış giderleri ve eğitim öğretim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.

Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim aşağıda belirtilmiş olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Kurumuma derhal bildirmeyi, bildirmediğim taktirde aşağıdaki adrese çıkarılacak bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

İşbu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Bu yüklenme senedi ……………… tarihinde iki nüsha olarak KHO K.lığına takdim edilecektir.

Velisinin imzası.

TAAHHÜT EDENİN:
Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Açık Adresi:

İmzası:

KEFALET SENEDİ

Askerî öğrenci olarak kayıt-kabul olunan …………………………………… oğlu ………………………… tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ……………………………………………………………… lirayı (*) geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLERI (**)

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Ünvanı:

Kurum Sicil No.:

Emekli Sandığı Sicil No.:

Açık Adresi:

İmzası:


(*) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığına bağlı askerî okullara alınacak öğrenciler için yüklenme ve kefalet senetlerine esas tazminat tutarı:

- Kara Harp Okulu için 79.897,42 TL

(**) Aday reşit değilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi düzenlenmez.

NOT: BELGE NOTER TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR. Adaylar on sekiz yaşından büyükse bu belgeyi kendileri imzalayacak, annesi ve babasıyla birlikte notere gidip onay işlemini tamamlayacak, on sekiz yaşından küçükse velisi imzalayacak ve kefalet senedi de hazırlanacaktır. Bu kefalet senedi öğrencilik dönemini kapsamaktadır.

ASKERÎ OKULLARA GİRME HAKKINI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK
YÜKLENME VE KEFALET SENEDİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT:

1. 5401 Sayılı Askerî Öğrencilerden Başarı Göstermeyenler Hakkında Kanun.

2. TSK Personel Kanunu (115’inci Madde).

3. Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik.

4. Askerî Okula Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilerine veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik.

5. 6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

6. 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

7. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu.

8. 24536 Sayılı Harp Okulları Yönetmeliği.Yüklenme senedi örneğini indirmek için tıklayınız.

Sayfa Başına Dön