العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Kara Harp Okulu Amaç ve Görevler


Kara Harp Okulu'nun Amacı

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile Harp Okulları Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askerî sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış ve yeterli fiziki yeteneğe sahip olmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş, sınıf okulu ve eğitim merkezlerinde verilecek subay temel mesleki eğitim ve öğretimini takip edebilecek yeterliliğe ulaşmış muvazzaf subay yetiştirmek ve Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı olan konularda lisansüstü eğitim ve öğretim sağlamaktadır.

Kara Harp Okulunun Ana ilkeleri

Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.

 • Öğrencilere; Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda Atatürk İlke ve Devrimleri, Atatürk Millîyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
 • Millî kültürümüz ve örf ve adetlerimiz evrensel değerler içinde korunarak öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
 • Eğitim ve öğretim plan ve programları; lisans eğitiminin ulusal ve uluslararası standartları çerçevesinde çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülkemizin ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır.
 • Kara Harp Okulunun verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerde, sistemli düşünce yeteneği ve disiplini, yaratıcılık, çağdaş demokrasi ile insan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışı ve buna uygun davranışlar geliştirilir, öğrencilerin her konuyu sistemli düşünce yapısı içinde sorgulaması sağlanır.
 • Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretim metodu olarak öğrenci merkezli aktif metot uygulanır. Askerî eğitim, dört ana faaliyet alanında (eğitim-atış-fiziki yetenek-ikmal ve bakım) planlanır.
 • Her türlü faaliyetin icrasında, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine özen gösterilir.
 • Öğrenciler, güzel sanatlarla, sanat değeri yüksek eserlerle ilgilenmeleri ve olimpik sporlardan en az birisiyle meşgul olmaları konularında teşvik edilir.
 • Öğrencilerin vizyon sahibi olması, mesleki ve sosyal yönden entelektüel bakış açısına sahip olması sağlanır.
Kara Harp Okulunun Görevleri
 • Harp Okulları Kanunu, Harp Okulları Yönetmeliği ve Kara Harp Okulu Yönergesindeki amaç ve ilkelere uygun olarak;
  • Asker kişilerde bulunması gereken nitelikler TSK İç Hizmet Kanunu Madde: 39’da ve TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde: 86’da belirtilmiştir. Bu nitelikler geniş anlamda aşağıda belirtilen şekilde ifade edilen;
   • Dürüst birey olarak etik (ahlaki) değerlere sahip,
   • Atatürkçü Düşünce Sistemini özümsemiş ve yaşam tarzı hâline getirmiş olan,
   • Atatürk İlkelerine ve Devrimlerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine (demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliği) yürekten bağlı olan ve her ortamda bu nitelikleri savunan,
   • Vatanseverlik duygusuna sahip, yurdunu seven,
   • Vatandaşlık sorumluluğuna sahip,
   • Millî kültürel değerleri benimsemiş ve bu değerlere sahip çıkan,
   • Askerlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, silah arkadaşlığının anlam ve önemini kavramış,
  • Liderlik, komutanlık ve yöneticilik özellikleri ve becerileri gelişmiş,
  • Yeterli fiziki yeteneği kazanmış,
  • Askerî sevk ve idare edebilme yeteneği kapsamında;
   • Muharebenin sevk ve idaresi (Kıta sevk ve idare usulünü uygulayabilecek bilgileri edinmiş ve fiilen tatbik etmiş),
   • Barış şartlarında birlik (Takım ve Bölük/Batarya seviyesinde) sevk ve idaresi,
   • Eğitimin sevk ve idaresi alanlarında gerekli yetenekleri kazanmış muvazzaf subaylar yetiştirmektir.
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak; yetiştireceği muvazzaf subaylara, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarının birinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim vermek, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla lisans programı açmaktır.
 • Kara Harp Okulunda uygulanan akademik program ile;
  • Görevini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış,
  • Sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve etkin kullanan, hitabet ve ikna yeteneği gelişmiş,
  • Tarih bilinci ve bilgisi gelişmiş,
  • Süratle düşünme ve çabuk karar verme yeteneği kazanmış,
  • Okuma alışkanlığı kazanmış ve karşılaştığı her konuyu sorgulamasını ve tartışmasını öğrenmiş,
  • Bilimsel, güncel, meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde iyi derecede yabancı dil öğrenmiş,
  • Diğer kuvvetlerin özellikleri hakkında genel bilgi edinmiş,
 • Yıl içi askerî ve yıl sonu tatbikî eğitimi ile;
  • Türk Silahlı Kuvvetlerini ve askerlik mesleğini seven, mesleğinin “ihtisas isteyen bir meslek olduğu” bilincine ulaşmış ve subaylığın meslekten de öte bir yaşam tarzı olduğunu benimseyerek kendisini mesleğine adamış,
  • Disiplin kavramının askerliğin temeli olduğunu bilen ve bunu davranışlarına yansıtmış,
  • Askerlik mesleğinin olumlu yönleri ile birlikte zorluklarını da öğrenerek kendisini subaylık mesleğine tam olarak hazırlamış,
  • Yıkıcı ve bölücü faaliyetler ile istihbarata karşı koyma, kişisel güvenlik ve sır saklama konularında yetişmiş,
  • Mezuniyet sonrası sınıf okullarında takım seviyesinde temel mesleki eğitim ve öğretimi takip edebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına temel olacak bilgileri ve yönelişi kazanmış; emrindeki personeli, birliği eğitebilecek ve yönetebilecek nitelikleri edinmiş,
  • Bölük timi ve tabur görev kuvveti çapında çeşitli sınıf ve silahların taktik kullanımını, lojistik ilkelerini, muharebe destek ve muharebe hizmet destek sistemlerini ve karargâhlarda görev esaslarını verilecek konferanslar ile bilgi düzeyinde öğrenmiş,
 • Liderlik eğitimi ile;
  • Liderlerin insanları güçlendiren özelliklerinden olan; dürüstlük, bilgi, irade kuvveti, cesaret ve hoşgörü niteliklerini kazanmış,
  • Ekip çalışmasını ve birlik ruhu kavramını uygulama seviyesinde öğrenmiş,
 • Atış eğitimi ile;
  • Atış sevgisini kazanmış,
  • Atışın subaylığın bir özelliği (simgesi) ve ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesine sahip olmuş,
  • Bilinçli bir atış eğiticisi olarak yetişmiş,
  • Keskin nişancı niteliğine erişmiş,
 • Fiziki dayanıklılık ve BES eğitimi ile;
  • Sporun mesleği ve sağlıklı yaşamı için gerekli olduğuna inanmış,
  • Spor yapma bilinci ve alışkanlığı kazanmış,
  • Kıtalarda temel ve savaş beden eğitimi konularında “Eğiticilik” yapabilecek seviyeye ulaşmış muvazzaf subaylar yetiştirmektir.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idari faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmektir.
 • Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmektir.
 • Öğretim elemanlarının çalışmalarının ulusal ve uluslararası askerî ve bilimsel süreli yayınlarda yer almasına, konferans, sempozyum ve seminer gibi bilimsel etkinliklerde bildiri sunmasına, yaptığı araştırmaların sonuçlarının yayımlanmasına imkân sağlamaktır.

Sayfa Başına Dön